2015.08.28     Night Discussion, 두번째 참석 2015.07.02   won't와 want 2015.05.29     준비부족, 수준미달, 동문서답 4 2015.04.30   4월의 마이존 화요일 영어토론 중급 4 2015.02.03     올림픽과 세대차이 2 2015.01.31     총균쇠, 꼼빠냐 2013.10.18     9월 토익 결과 2013.09.29     2013년 9월 토익 1 2013.01.26   『A와 The의 저력』 쓰모리 코타 2012.03.22   replace A with B